Menu

Aktualności

03.04.2020

Regulamin kursów 2020

Obraz: apple-desk-iphone-2750.jpg

Regulamin kursów  organizowanych 
przez Centrum Języków Obcych „IMPULS” z dn.26.03.2020

  1. Placówka prowadzi kursy języka angielskiego oraz hiszpańskiego dla dorosłych, dla dzieci – kursy j.angielskiego metodą Helen Doron oraz zajęcia robotyki - w opcji stacjonarnej i/bądź online ( w okresach kryzysowych ogłoszonych przez rząd zakłada się zmianę formy zajęć ze stacjonarnych na online). Ceny kursów określone są w ofercie dot. danego roku szkolnego.

  2. Poziom określa się na podstawie wstępnego testu / rozmowy kwalifikacyjnej lub na podstawie pozytywnie zaliczonego testu kończącego dział (dot. kursów kontynuujących). Zakłada się możliwość zmiany poziomu grupy przez Słuchacza na wniosek nauczyciela.

  3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin kursu, połączenia grup lub rozwiązania grupy w przypadku, gdy liczebność wynosi mniej niż 7 osób (grupy dla dorosłych), 4 (grupy Helen Doron) lub 6 (Akademia Robotyki).

  4. Szkoła zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z ważnych powodów (np.: choroby lektora); jednakże CJO IMPULS musi wypracować zadeklarowaną w ofercie ilość godzin.

  5. Szkoła umożliwia kursantom zajęcia dodatkowe bezpłatne, o których będzie informowała w trakcie trwania kursu głównie poprzez posty na FB, Instagram lub maile oraz wywieszanie odpowiednich ogłoszeń na tablicy informacyjnej w budynku Szkoły i na stronach internetowych szkoły.

  6. Płatności za kursy mogą być realizowane w formie gotówkowej, płatności kartą lub przelewem bankowym (po dokonaniu przelewu należy dostarczyć do sekretariatu osobiście lub mailowo potwierdzenie przelewu w ciągu 3 dni roboczych).

  7. Rezerwacja miejsca w danej grupie musi być potwierdzona finansowo do 7 dni .

W przypadku wpłaty pierwszej raty dalsze terminy wpłat określone będą na a) oświadczeniu dot. zajęć dla dorosłych bądź odpowiednio b) formularzu zgłoszeniowym Helen Doron. Każdy słuchacz może uczestniczyć w Programie Lojalnościowym „Deszcz prezentów”*. Punkty za kontynuację naliczane będą tylko słuchaczom zapisującym się na następny rok szkolny najdalej do 15 czerwca, słuchacze zapisujący się natomiast do 31 maja będą mieli ponadto pierwszeństwo w wyborze miejsca we wskazanej przez siebie grupie.

9. Uczestnik kursu ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym czasie (przez „rezygnację” rozumie się tylko rezygnację w formie pisemnej dostarczoną lub wysłaną listem poleconym do sekretariatu):

  1. Jeżeli rezygnacja nastąpiła najdalej po pierwszych zajęciach, CJO IMPULS zwraca całą wniesioną opłatę,

  2. Jeżeli rezygnacja następuje w okresie późniejszym - obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia – podczas którego słuchacz może aktywnie korzystać z nauki na dotychczasowych zasadach - liczony od daty zgłoszenia rezygnacji. Słuchacz ma prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty z potrąceniem należności za okres wypowiedzenia; w tej sytuacji przy wyliczeniach nie bierze się pod uwagę żadnych wcześniej naliczonych zniżek.

10. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo słuchaczy tylko podczas zajęć; jednakże nie przed i po ich zakończeniu.

11. Słuchacz /Rodzic słuchacza – w czasie trwania kursu - ma prawo złożyć reklamację dot. zajęć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres: sekretariat@impuls.edu.pl lub doręczyć ją osobiście do siedziby firmy.

- CJO Impuls ma 21 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, podczas tego okresu CJO Impuls ma prawo zwrócić się do składającego reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia. CJO Impuls zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie/oświadczeniu/formularzu zapisu lub niniejszym regulaminie.

- Możliwe formy rekompensaty: a) możliwość odrobienia zajęć w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usług, b) konsultacje z trenerami. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

12. Zapis do szkoły jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

*wszystkie inne sytuacje, które skutkują uzyskaniem dodatkowych punktów opisane są w Programie „Deszcz prezentów”. Zniżki finansowe odlicza się od ostatniej raty, aczkolwiek jest możliwe odliczenie zniżki za pokrewieństwo przy pierwszej racie. Słuchacz natomiast może wymieniać swoje punkty na - dostępne w danym okresie - nagrody w dowolnym wskazanym przez siebie momencie za okazaniem karty Programu „Deszcz Prezentów”. Karta - wraz z zebranymi na niej punktami - jest ważna 12 miesięcy począwszy od daty wydania. CJO Impuls nie ponosi odpowiedzialności za zgubione karty.

Kliknij prawym przyciskiem i zapisz aby pobrać regulamin